تمرینات بوکس

تمرینات بوکس

تمرینات بوکس از جمله پایه های یادگیری اصولی و افزایش مهارت در ورزش بوکس می باشند که یک بوکسور باید بداند تا چه تمریناتی باید انجام دهد تا علاوه بر افزایش مهارت در بوکس ، بتواند بدنی ورزیده و آماده بسازد تا در مبارزات پیروز شود. امروزه به دلیل وجود مربیان مختلف با تجارب بسیار […]