نقاط حساس بدن در دفاع شخصی

نقاط حساس در دفاع شخصی

نقاط حساس در دفاع شخصی اهمیت ویژه ای دارد. زیرا شخصی که قدرت و تکنیک خاصی ندارد نیز میتواند در مواقع بحرانی خود را با شناختن نقاط حساس بدن و ضربه زدن به آنها نجات بدهد و در واقع از خود دفاع کند. همانطور که میدانید اعضای بدن دارای مقاومت های مختلف هستند و برخی […]