آموزش گارد بوکس

گارد بوکس

. گارد بوکس در ورزش بوکس نحوه گارد گرفتن بسیار مهم است. امروز برای شما ویدئویی آماده کردیم که اصول اولیه ی گارد بوکس را توضیح میدهد. برای افراد راست دست گارد به این صورت است که دست راست کامل به چونه راست چسبیده میشه و دست چپ یعنی دست سبک باید کمی جلوتر از […]