اصطلاحات بوکس

اصطلاحات بوکس

اصطلاحات بوکس

اصطلاحات بوکس

اصطلاحات در ورزش بوکس

در هر ورزشی اصطلاحات وجود دارد ورزشکاران از آن استفاده می کنند در ورزش بوکس نیز اصطلاحاتی وجود دارد که برای ضربات و حرکات مختلف از آنها استفاده می شود در گفتگوی بین بوکسور ها سایر ورزشکاران نیز مورد استفاده قرار می گیرد در این مطلب می‌خواهیم به مهمترین اصطلاحات ورزش بوکس بپردازیم

ضربه چپ : ضربه چپ به اختصار گفته می شود در واقع ضربه مستقیم دست غیر اصلی می باشد دسته غیر اصلی در واقع دستی است که شما با آن در دست نمی گیرید

ضربه راست : ضربه راست که به اختصار گفته می شود در واقع ضربه دست اصلی شما میباشد یعنی همان دستی که با آن مداد به دست می گیرید و در گردش مادست عقب می باشد

قاعده چپ و راست برای راست دست ها در واقع همان دست چپ راست دست راست می باشد اما برای چپ دست ها این قاعده برعکس میباشد اگر در باشگاه مربی بگوید چپ کسانی که چپ دست هستند باید ضربه دست راست را وارد کنند

هوک : گربه خمیده هر دست که از کنار صورت به سمت حریف وارد می شود

‏ آپر : ضربه ای که از پایین به سمت بالا کشیده می شود در صورت یا بدن حریف وارد می شود

داک : خالی کردن ضربه حریف و جاخالی دادن آن با کاهش خود و کمی پایین خوردن و نشستن روی پای خود را گفتم در واقع کاری که اردک موقع راه رفتن انجام میدهد یعنی در هر لحظه بر روی یکی از پاهای خود فرود می آید عکس از ارتفاع را کم می کنم

ناک اوت : اگر بوکسوری بر اثر ضربه به روی زمین بیفتد و بعد از ده شماره از روی زمین بلند شود ایا در مواقعی با صلاحدید داور در حالت غیرعادی مثل گیج بودن تشخیص داده شود به اصطلاح ناک اوت شده و بازی را به حریف واگذار می کند

ناک دان : اگر بگذاری با ضربه حریف به روی زمین بیفتد داستان شده است و داور باید شماره ۱۰ بشمارد اگر بوکسور در جای خود بلند شود بازی ادامه پیدا می کند اما اگر بعد از ده شماره بوکسور به حالت گیج باشد ناک اوت و بازی را واگذار می کند

توجه داشته باشید که در صورت سه بار لاک دندان شدن ورزشکار ناک اوت می شود