ارتفاع تور والیبال

تور والیبال

دانستن ارتفاع تور والیبال مهم است زیرا این تور که در میانه زمین قرار می گیرد اهمیت زیادی در این ورز دارد. بازیکنان در ورزش والیبال باید توپ را از بالای تور به سمت زمین حریف پرتاب کنند. این پرتاب کردن باید همراه با ضربه باشد و حمل کردن توپ یا هول دادن آن در […]