کیک بوکس چیست

کیک بوکس چیست

کیک بوکس چگونه ورزشی است کیک بوکسینگ یکی از رشته های رزمی است که متشکل از بوکس ، موی تای و کمی کاراته میباشد.در کلاس های کیک بوکسینگ این رشته رزمی با هم ترکیب میشوند.در این رشته ورزشی تمام ایستاده و بر مبنای لگد زدن و مشت زدن است.مسابقات این سبک در یک زمین مربع شکل […]