چرا نباید به دیوار مشت بزنیم ؟

عوارض مشت زدن به دیوار

مشت زدن به دیوار میتواند علت های مختلفی داشته باشد . یکی از آنها به خاطر علامت های بیماری های روانی است که در این مقاله با آن کاری نداریم و به آن نمی پردازیم. اما عده ای از ورزشکاران برای افزایش قدرت مشت های خود به دیوار ضربه می زنند که میخواهیم آن را […]